Scientific products published in 2021

Articles published in 2021 by the Department of Environmental Health

Publication title Authors Place of publication
Scopus – 2
1. Modern approaches to rationalization of mealing of urban and rural school children in Uzbekistan Islamov I.,Toshmatova G.O., Mirsagatova M.R. Turkish Journal of Phiziotherapy and Rehabilitation; 32(2) ISSN 2651-4451, с. 4105-4108
2. METHODS OF HIV INFECTION PREVENTION USED BY NURSES Sevara M.Mirkhamidova,Khamida E. Rustamova, Sajida A.Sharipova Journal of Human University (Natural Sceinces) Vol/48, 9, September 2021,307-315
Foreign publications -10
1. Система мероприятий по защите окружающей среды от радиоактивного загрянения. Абдукадирова Л.К., Шарипова С.А и др. Интернаука№4 (180), февраль 2021, часть 1.  Москава стр.26-28
2. Texnologik jarayonlarni boshqarish bilan mashg‘ul bo‘lgan kasbiy guruhlarni salomatligida mehnat faoliyatining ahamiyati Axmadaliyeva N.O.Alisherov T.A.,Nigmatullayeva D.J.,Majidov R. Молодой ученый, 2021,апрель, №17(359), 392-393 бетлар
3. Характеристика образа жизни и функционального состояния сердечно-сосудистой системы подростков Ф. И. Саломова,Хакимова Д.С.Н. Ф.Ярмухамедова Scientific collection «Interconf» Rome, Italy 19-20.02.2021.№ 42 | February, 2021. Р.853-864
4. Features of the Frequency of Distribution of Alleles and Genotypes of Polymorphisms of the Gene Tnf-A (G-308a) in patients with Rhinosinusitis and the Assessment of Their Role in the Development of This Pathology Саломова Ф.И.Ярмухамедова Н.Ф.Бакиева Ш.Х. и др. International Journal of Health @Medical Sciences IJHMS ISSN 2632-9433 vol 1/number1/july 2021, 184-168 https://doi.org/10.3295/ijhms.4n1/1/1671
5. Peculiarities of the Epidemiology of chronic Myelogenous Leukemia in the Republic of Uzbekistan Саломова Ф.И.Ярмуxамедова Н.Ф.Бакиева Ш.Х. и др. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2021,11 (8):602-605 DOI:10/5933/j/ajmms.20211108.12
6. Hygienic assessment of nutrision of teenager in mental sports Мирзаева Ф.Ф. Association (Lynnfield ,MA, USA)
7. Организация рационального питания гигиена детей, занимающихся шахматами и шашками Мирзаева Ф.Ф. “Интернаука”№ 57496eLIBRARY ID 46451373№ 57496
8. Ақлий ривожланиш ва зўриқишни талаб қиладиган спорт тури билан шуғулланадиган ўсмирлар овқатланишига қўйиладиган гигиеник талаблар Мирзаева Ф.Ф.Эрматов Н.Ж.Бўрибоев Э.Дусжанов Р. Азербайжан, БакуID 501 947 5534
9. “Характеристика некоторых показателей периода адаптации у недоношенных новорожденных, родившихся от матерей путем кесарева сечения.” Кабулжанова Ш.Р.Научный руководитель: к.м.н., доц. Гулямова М.А, Ходжиметова Ш.Х. Южно- Уральский ГМУ 2021г. Стр.134
10. “Перинатальные поражения центральной нервнойсистемы у недоношенных   новорожденных приосложненном течении родов в зависимости от способа родоразрешения” Гулямова М.А., Ходжиметова Ш.Х.,Турсунбаева Ф.Ф.Кобильжанова Ш Научно-практический журнал ПЕДИАТРИЯ № 1/2021 йил   бетлар 46-47
11 Ekologik muammolar – ijtimoiy siyosatning ajralmas qismi Аbdukadirova L.K.,Tursinbaev А.А., Xalmuratov B.Z. Интернаука№4 ISSN:2687-0142 (180), февраль 2021, часть 1.  Москава стр.36-38
12 IMPLEMENTATION AND RESULTS OF SEMINARS HELD IN SCHOOLS IN TASHKENT ON HIV INFECTION IN NURSE PRACTICE 1Mirkhamidova Sevara Mirmakhmudovna, 2Khudaykulova Gulnara Karimovna, 3Sharipova Sajida Axmetjanovna, 4Sadullayeva Khosiyat Abdurakhmonovna International Engineering Journal For Research & Development Vol.6 Issue 5www.iejrd.comhttp://www.iejrd.com/index.php/%20
 Articles published in journals included in the Higher Attestation Commission list -12
1. O‘zbekistonda COVID-19 ga qarshi qurash tajribasi va kasallanganlarni davolashga moslashtirilgan shifoxonalarda davolanish sharoitlariga gigiyenik xarakteristikasi Salomova F.I., Sadullayeva X.A.,Sherqo‘ziyeva G.F., Axmadaliyeva N.O. J Jurnal “Infeksiya, immunitet i farmakologiya”. – T., 2021. – №4. – B. 86-89
 
2. Ichimlik suvining sifatini yaxshilash
holatini o‘rganish
Sadullayeva X.A., Salomova F.I., Sherqo‘ziyeva G.F., Shodmanov B. Jurnal “Vestnik Tashkentskoy meditsinskoy akademii”
– T., 2021. Spetsvipusk. – S. 247
3. Rinovirusli bemorlarda ILIβ (C3953T) gen alleli va polimorfizm genotiplari tarqalish chastotasining o‘ziga xosliklari va ushbu patologiyani rivojlanishida ularning rolini baholash Salomova F.I.
Yarmuzamedova N.F.
Bakiyeva Sh.X. va.b.q
Tibbiyotda yangi kun 2 (34)2021 ISSN2181-712X 185-186b.
 
4. O‘zRda LOR kasalliklari epidemiologiyasi Salomova F.I.
Yarmuzamedova N.F.
Bakiyeva Sh.X.
O‘zbekiston vrachlar assossiatsiyasi byulleteni, ISSN 2010-7773, 2021 №1, 44-49 b
5. Umumta’lim maktablari dars jadvalini gigiyenik baholash natijalari Toshkent tibbiyot akademiyasi Axborotnomasi ISSN 2181-7812 2021, 70-71 b. Salomova F.I.
Xakimova D.S.
Toshkent tibbiyot akademiyasi Axborotnomasi ISSN 2181-7812 2021, 70-71 b.
6. Burun va burun yondosh bo‘shliqlari yallig‘lanish kasalliklari epidemiologiyasi Salomova F.I.YarmuzamedovaN.F.Bakiyeva Sh.X. Toshkent tibbiyot akademiyasi Axborotnomasi ISSN 2181-78122021, 233-235 b.
7. Plastmassa mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalaridagi asosiy kasbiy guruhlardagi ishchilar mehnatining og‘irligi va keskinligini baholash.. Sharipova S.A., Axmadaliyeva N.O., Rustamov A.A. TTA Axborotnomasi 2021, Maxsus son  iyun 116-120bet
8. “K.N.PLASTPRODUKT” plastmassa mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonasida mikroiqlim ko‘rsatkichlarini gigiyenik baholash. Sharipova S.A., Axmadaliyeva N.O., Rustamov A.A. Tibbiyotda yangi kun  Avicenna-med.uz 2(34/2) 2021 93-97 betlar.
9. Гигиеническая оценка адекватности фактического индивидуального питания студентов Д.М.Махкамова, Н.О.Ахмадалиева, М.Р.Мирсагатова, Д.С.Хакимова Doktor Axborotnomasi №3 (100) SamDTI, 2021- B.77-82
10. O‘zbekistonda shahar va qishloq maktab yoshidagi bolalar ovqatlanishini ratsionalizatsiyalashning zamonaviy yondashuvlari Axmadaliyeva N.O,Toshmatova G.O.Mirsagatova M.R.Nigmatullayeva D.J. Ijodkor o‘qituvchi  Respublika ilmiy uslubiy jurnali 58-60 bet
11. Sovid-19 taqsimlash markazlarida koronavirus kasalligiga chalingan bemorlarning ovqatlanish mezonlarini  takomillashtirish. Sharipova S.A., Toshmatova G.A. i dr. «Jurnal gepato-gastroenterologicheskix issledovaniy»
12. Современные представления об эпидемиологии, этиологии, диагностики, клиники и лечении риносинуситов Саломова Ф.И., Ярмухамедова Н.Ф., Бакиева Ш.Х. O‘zbekiston vrachlar assotsiatsiyasi byulleteni ISSN2010-77732/2021  59-66 b.
Articles published in the conference proceedings
1. Qishloq aholi yashash joylarini toza ichimlik suvi bilan ta’minlash muammolari va yechimlari Salomova F.I., Sherqo‘ziyeva G.F. “Аholi salomatligini muhofaza qilishning zamonaviy yutuqlari va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi 3 xalkaro ilmiy –amaliy onlayn anjumanmateriallar toʼplami, T. 2021, 363
2. COVID-19 bilan kasallanganlarni davolashgamoslashtirilgan shifoxonalarda davolanishsharoitlariga gigiyenik xarakteristika Salomova F.I., Sadullayeva X.A., Sherkuziyeva G.F., Axmadaliyeva N.O. “Аholi salomatligini muhofaza qilishning zamonaviy yutuqlari va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi 3 xalkaro ilmiy–amaliy onlayn anjumanmateriallar toʼplami – Т., 2021. – Б. 180-185
3. Oliy ta’lim muassasalarida talabalarni masofaviy o‘qitishning o‘ziga xos tomonlari Salomova F.I.Axmadaliyeva N.O., Abdukadirova L.K.,Sadullayeva X.A., Sharipova S.A. Tibbiy ta’limda etika va integratsiya masalalari Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (16 fevral, 2021 yil) 37-39 b
4. Характеристика образа жизни и функционального состояния ССС подростков Саломова Ф.И.Хакимова Д.С.. Ярмуxамедова Н.Ф. Scientific collection INTERCONF // Theory and practice of science KEY ASPECTS  19-20.02. 2021 853-864 б
5. Covid-19 pandemiyasi davrida pedagoglar malakasini oshirishda horijiy hamkorlik Salomova F.I.Sadullayeva X.A “Tibbiyotda masofaviy ta’lim” mavzusidagi 16 xalqaro konferensiya materiallar to‘plami 19-20 fevral 2021 T,, 258-260 b
6. Особенности влиняния пандемии Covid-19 на экологию Саломова Ф.И.Миршина О.П., Воронина Н.В. Tibbiyotda sofaviy ta’lim” mavzusidagi 16 xalkaro konferensiya materiallar to‘plami 19-20 fevral 2021 T,, 223-224  b
7. Влияние загрязненного воздуха пылью на здоровье населения в регионе Приаралья Саломова Ф.И.Миршина О.П., Воронина Н.В. “Aholi salomatligini muhofaza qilishning zamonaviy yutuqlari va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi 3 xalqaro ilmiy –amaliy onlayn anjuman materiallar to‘plami, T. 2021, 359-360
8. Surunkali miyeloleykoz epidemiologiyasining o‘ziga xos xususiyatlari Salomova F.I.Yarmuzamedova N.F.Bakiyeva Sh.X. i dr. Sbornik  Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii “Dostijeniya sovremennoy meditsinq v izuchenii epidemiologii infeksionnqx bolezney” 2021  iyun, 489-491
9. Sovid-19 taqsimlash markazlarida koronavirus kasalligiga chalingan bemorlarning ovqatlanish mezonlarini  takomillashtirish. F.I.Salomova, S.A.Sharipova,Toshmatova G.A.A.A.Kamilov, M.R.Mirsagatova, D.J.Nigmatullayeva. Научно-практической конференции с международным участием «Инфекционные болезни –актуальные вопросы, достижения и инновации» «Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований».
10. Развитие дистанционного образования в Узбекистане Абдукадирова Л.К.Абдукадирова Б.Ю. “Tibbiyotda masofaviy taʼlim” mavzusidagi 16 xalqaro konferentsiya materiallar toʼplami 19-20 fevralь 2021 T,, 258-260 b
11. Zulfiya ijodida talaba qizlar va olima ayollar obrazi talqini. Аbdukadirova L.K. Zulfiya ijodi va adabiy-badiiy merosining xalqaro axamiyati. Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya maqolalari tщplami. Guliston-2021.,160-162 betlar
12 “K.N.PLASTPRODUKT” plastmassa mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonasida mikroiqlim ko‘rsatkichlarini gigiyenik baholash. Sharipova S.A., Axmadaliyeva N.O., Rustamov A.A. Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов10-июня 2021 годаДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ В ИЗУЧЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ИНФЕКЦИОННЫX  БОЛЕЗНЕЙ 467-469 b.